English (US)  |  Polski

Klauzula informacyjna

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w „GP Composites”

Poniższa informacja jest realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”RODO”. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : GP composites Łukasz Grzonka z siedzibą w Goleszowie (43-4406) przy ul. Cisowa 65, zwany dalej administratorem. Dane kontaktow e-e-mail: lg@gp-composites.com .

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. wysyłki produktów oferowanych przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy ( art.6 ust. 1 lit.b RODO)
c. rozpatrzenie reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną- wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 b RODO)

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: firmy księgowe, firmy kurierskie, firmy obsługujące systemy płatności elektronicznej, partnerzy świadczący usługi techniczne, oraz uprawnione organy wobec których istnieje obowiązek podawania danych. Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WordPress Theme built by Shufflehound. All rights reserved 2019 © Gpcomposites.com